Български
English

Паспорт (ОРИГИНАЛ)

Процедура за издаване на паспорт на кон (ОРИГИНАЛ).

1.Съгласно разпоредбите на чл. 5, параграф 5 от Регламент 504/2008/ЕС за да се получи идентификационен документ (паспорт) на кон, до Асоциацията се подава заявление от собственика в срока, предвиден за това в чл. 5, параграф 6 от същия Регламент (преди 31 декември на годината на раждане на кончето, или до навършване на шест месеца след раждането му, в зависимост от това, коя от двете е по-късната дата), като се предоставя и цялата необходима информация, за да се спази посочения регламент.
Съгласно изискванията на чл. 9 от Регламент 504/2008/ЕС преди да издаде идентификационен документ, Асоциацията или представляващото я лице предприема всички необходими мерки, за да:
а) провери, че не е бил издаван досега такъв идентификационен документ за съответното еднокопитно;
б) предотврати многократното неправомерно издаване на идентификационни документи за отделно еднокопитно животно.
Тези мерки се изразяват най-малкото в преглеждане на наличните съответни документи и електронни записи, проверка на животното за знаци или маркировки от предишна идентификация и прилагане на мерките, предвидени в член 10 от Регламент 504/2008/ЕС (мерки за установяване на предишна активна маркировка на коня).

2. Когато конят не е чипиран собственика се обръща към оторизирания ветеринарен лекар, обслужващ района му, или директно към Асоциацията. По искане на собственика или ветеринарния лека последната изпраща чип до посочения лекар или изпраща такъв за чипиране на коня и изготвяне на заявление за издаване на паспорт.

3. Заявлението се попълва от собственика на коня и оторизирания ветеринарен лекар, извършил маркирането и графичното описание на коня. Стикер от чипа се залепва само на указаното в графичното описание место. В останалите места номера на транспондера се попълва писмено. Към заявлението се прикрепя един брой стикер за залепване в паспорта. Попълването на всички полета в заявлението е задължитело! Изключение се допуска само в полето с данните за номера на сертификата заплождане за коне, родени до 2011г. включително.

3.Попълненото заявление за издаване на паспорт се изпраща на адреса на Асоциацията или до поискване на името на Председателя с куриерска фирма до офиса й в Шумен след предварително съгласуване с Асоциацията.

4.Асоциацията издава паспорта на коня от посоченото заявление, като служителят й прерисува графичното описание от зявлението. Паспорта се връща за заверка на графичното описание на ветеринарния лекар, описал коня в заявлението, а оригинала на последното остава в архива на Асоциацията. След заверка ветеринарния лекар предава паспорта на собственика на коня.

5.Съгласно изискванията на чл. 8, ал. 1 от Закона за Животновъството Развъдната организация извършва развъдна дейност с животни, собственост на нейните членова. Следователно всеки собственик на кон от породата не може да получи услуга от Асоцияция „Източнобългарски кон” докато не стане неин член.
Кандидатстването за члество се извършва съгласно чл. 11 от Устава на Асоциация „Източнобългарски кон”, даден в съответния раздел на настоящия сайт. Примерното заявление за членство е приложено. Годишния членски внос е 20 лв.

6. Цената за издаване на паспорт е 40 лв. Когато собственика прилага стар паспорт (не отговарящ на изискванията на регламент 504/2008/ЕС) за замяна с нов цената на услугата е 30 лв. (прието от УС на 22.02.2011 г. и валидно от същата дата).

7. За издаване на паспорт в заявлението задължително се попълва номера на животновъдния обект (обекта с епизоотично значение - ОЕЗ). В случай, че собственика не си е регистрирал местодомуването на коня като ОЕЗ, той следва да се обърне към Официалния ветеринарен лекар, отговарящ за района. НВМС е предвидила безплатна процедура за вписване на ОЕЗ във ВетИС (ветеринарната информационна система) когато обекта е малка конюшня, която не може да бъде регистрирана съгласно изискванията чл. 138 от ЗВМД.
Образец от прието от НВМС заявление за регистрация на ОЕЗ е приложен. След извършване на регистрацията на ОЕЗ, НВМС издава удостоверение за вписване на животновъдния обект във ВетИС, образец от което също е приложен.

8. След издаване на паспорта Асоциацията въвежда данните на коня във ВетИС.

Заявление за издаване на паспорт

 

Молба за членство в Асоциацията

Заявление за вписване на Животновъден обект във ВетИС

Удостоверение за вписване на животновъден обект във ВетИС

Дизайн и разработка: Silvena WEB
© 2019 Асоциация Български Спортен Кон. Всички права запазени.