Български
English

Промяна на собственост

В съотвествие с разпоредбите на Регламент 504/2008/ЕС всяка промяна върху собствеността на коня следва да бъде регистрирана в документа му за идентификация (в паспорта му) при следните условия:

  1. При смяна на собственика паспортът незабавно се връща в Асоциация, като се съобщават името и адреса на новия собственик, за регистрация и предаване на паспорта на последния.
  2. Предвид изискванията на Закона за Животновъдството регистрацията на новия собственик в паспорта на коня може да бъде извършена само ако той е член на Асоциацията.
  3. Ако има повече от един собственик или конят е собственост на дружество, името на лицето, което отговаря за коня, се вписва в паспорта заедно с неговата националност. Ако собствениците са от различни страни, те сами определят националността на коня.
  4. Когато FEI одобри отдаването под наем на кон от страна на националната федерация по конен спорт, информацията за тези операции се записва от Асоциацията.
  5. Едновременно с регистрацията на промяната на собствеността върху коня Асоциацията отразява промяната във ВетИС.

 Молба за регистрация на промяната на собствеността върху кон

Дизайн и разработка: Silvena WEB
© 2019 Асоциация Български Спортен Кон. Всички права запазени.