Български
English

Регистрация на жребец за разплод

- Регистрацията на жребец за разплод се извършва чрез подаване на заявление до Асоциацията.

 - Заявлението се подава до 15 Януари на годината за която се регистрира кобилата.

 - Заявлението може да бъде подадено по факс, по e-mail или по поща до офиса на Асоциацията.

 - Регистрацията се извършва временно за срок от една календарна година. 

 - Конче, родено от нерегистриран предходната година жребец, не подлежи на регистрация в породата.

 - Таксата за извършване на регистрацията е 20 лв.

 

Заявление за регистрация на жребец за разплод

Дизайн и разработка: Silvena WEB
© 2019 Асоциация Български Спортен Кон. Всички права запазени.