Български
English

Сертификат за заплождане

Сертификатът за заплождане на кобила е документ, чиято основна роля е да удостовери заплождането на кобилата с даден жребец.

Сертификатът се попълва от собственика на жребеца или от лицето, извършило заплождането, когато кобилата е осеменена изкуствено.

Кочанът със сертификати за заплождане се дава в началото на годината на собственика на регистриран за разплод в Асоциацията жребец или на собственика на регистрираната в Асоциацията семенна течност. Той (собственикът) е отговорен за надлежното попълване и предаването му на страните за които е предназначен.

Сертификатът следва да бъде попълнен дори и в случай, че кобилата не е заченала и е останала ялова. При многократно заплождане на кобилата с един и същ жребец в продължение на един случен сезон се допуска сертификатът да бъде издаден само за последния цикъл на заплождане (само за последното изкуствено заплождане).

Сертификатът се издава в три екземпляра, по един за собственика на кобилата, за собственика на жребеца (собственика на семенната течност) и за Асоциацията. Собственикът на жребеца (семенната течност) е длъжен да предаде в Асоциацията съответния екземпляр от сертификата в срок до 31 октомври на същата година.

При подаване на заявление за издаване на документ за идентификация (паспорт) на родено през 2012 г. и след това конче, попълването на номера на сертификата за заплождане в съответното поле на заявлението е задължително!

Дизайн и разработка: Silvena WEB
© 2019 Асоциация Български Спортен Кон. Всички права запазени.